کد نمايندگي چيست؟

شریف۲۴ به تمام نمایندگان خود کدی (به عنوان نمونه : aa001122) را اختصاص می دهد که با در اختیار داشتن این کد کاربران می توانند از ۱۲ درصد تخفیف کد نماینده استفاده کنند.
این کد هنگام ثبت نمایندگی به ایمیل شخص فرستاده می شود و پس از فعال کردن آن قابل استفاده می باشد.
نماینده فروش می تواند با تبلیغ کد خود تعداد کاربران خود را افزایش دهد تا در لیست نمایندگان فعال سایت قرار گیرد.
کاربرانی که کد نماینده در اختیار ندارند می توانند به قسمت نمایندگان فعال سایت مراجعه کنند و از لیست نمایندگان موجود با تلفن آنها تماس گرفته و از کد تخفیف آنها مطلع شوند.
(توضيحات بيشتر : قوانين نمايندگان فروش)